Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Řekli o nás...

Spolupráce probíhá velmi dobře a na pracovníky zhotovitele je vždy spolehnutí. Naše požadavky řeší prostřednictvím HelpDesku v souladu se smlouvou, a pokud jde o rychlosti odezev, mnohdy i nad její rámec. Systém PROXIO celkově hodnotím velmi kladně už vzhledem k množství agend, které je schopen zpracovávat. 

Mgr. Martin Fíla
vedoucí oddělení ICT, Úřad městské části Praha 4
(10/2017)

Se společností Marbes consulting je velice dobrá komunikace, všechny problémy jsou operativně řešeny, takže mohu říci, že jsem s touto spoluprací spokojena.

Mgr. Ivana Miklíková
majetkoprávní odbor, Městský úřad Žďár nad Sázavou
(10/2017)

Implementace další komponenty aplikace Hledáček a webového rozhraní přístupným z mobilního zařízení poskytlo magistrátu přístup do ISEP. Zároveň zajistilo součinnost magistrátu s městskou policií a jednoduchým nástrojem umožnilo oprávněným uživatelům získat opis z ISEP, což je nezbytné pro zahájení řízení o přestupku v rámci příslušného odboru. Městská policie získala nástroj pro efektivní a rychlou lustraci recidivy jak přímo v terénu, tak na operačním středisku.

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru ICT, Magistrát města České Budějovice
(4/2017)

Řešení PROXIO - centrální evidence smluv zjednodušilo postup zveřejňování smluv na webových stránkách města. Úředníci magistrátu dnes mají k dispozici intuitivní nástroj pro anonymizaci a současně mohou plně zautomatizovat proces zveřejňování smluv jak na web města, tak i do ISRS, a to včetně garance souladu procesů s platnou legislativou. Občanům pak přibyla komfortní možnost získat informace o smlouvách v prostředí Portálu veřejné správy.

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru ICT, Magistrát města České Budějovice
(4/2017)

Realizace všech požadavků na Identitní systém trvala jedenáct měsíců a společnost Marbes consulting přes nemalé množství technických problémů implementovala systém velmi úspěšně. Spolupráci se společností Marbes consulting hodnotím jako úspěšnou a přínosnou, také proto dále pokračujeme na společném rozvoji aplikací Identitní systém PROXIO EOS, PROXIO XZR, HelpDesk a KEVIS

Ing. Pavel Kopecký
oddělení informatiky, Krajský úřad Zlínského kraje
(4/2017)

Informační systém PROXIO je jeden z omezené množiny velkých informačních systémů vhodných pro městské úřady našeho typu. Každý z nich má své přednosti i slabší stránky. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že PROXIO je schopen splnit na něj kladené požadavky.

Ing. Petr Svoboda
tajemník, Město Neratovice
(11/2016)

Největší přidanou hodnotou realizovaného projektu "Otevřené město Liberec" je pro nás vyšší míra elektronizace procesů uvnitř úřadu, která má v konečném důsledku samozřejmě dopad také navenek směrem k občanům. Nasazením softwarového nástroje zároveň došlo k „zafixování“ pracovních procesů a tím i k úspoře času a nákladů.

Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí Odboru oddělení řízení procesů a informatiky, Magistrát města Liberec
(11/2016)

Odstraňují se archaické způsoby evidence, pracovníci s programem PROXIO aktivně pracují a hodnotí jej kladně. Nyní se za aktivní spolupráce odborných konzultantů firmy Marbes consulting učíme ještě lépe využívat všechny možnosti, které program nabízí. S ohledem na vznik nových agend a vývoj stávajících předpokládáme jeho další uživatelský rozvoj.

Mgr. Robert Dikan
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Město Příbram
(04/2016)

IS PROXIO v sobě integruje řadu agend a důležitých nástrojů mimo jiné také pro evidenci organizační struktury, přístup k základním registrům atd. V tom vidím hlavní přednost celého informačního systému PROXIO a důvod, proč jej doporučit dalším úřadům.

Ing. Jiří Fišer
vedoucí Odboru informatiky, Magistrát města Olomouce
(04/2016)

Hlavním přínosem nové aplikace AUTOPROVOZ je možnost tvořit si vlastní přehledové sestavy a výstupy, dále jednoduché ovládání a moderní vzhled. Nově implementovaný systém nám slouží jako plnohodnotná náhrada původního systému INFOS2001 a výrazně zjednodušuje práci koncovým uživatelům.

Ing. Pavel Šmíd
vedoucí projektu, Generální ředitelství cel
(10/2015)

Výstupem projetku Informační systém Komunálních odpadů tak je implementovaný systém, který pokrývá požadavky Magistrátu města Plzně v souladu se zadávací dokumentací úřadu a specifukuje jeho přesné potřeby. Jako část komplexního řešení IS PROXIO je moderním fungujícím systémem odpovídajícím trendům veřejné správy a stávající legislativě.

Luděk Šantora
ředitel, Správa informačních technologií města Plzně
(10/2015)

Od 1. září tohoto roku bude svoz odpadu občanů Plzně zajišťovat městská společnost Čistá Plzeň a podané formuláře budou datově vytěžované řešením společnosti Marbes consulting. V rámci této agendy se uživatel bude moci přihlásit k odvozu odpadů, určit si velikost nádoby, četnost svozů. Vzhledem k tomu, že se očekává registrace přibližně dvaceti tisíc plátců poplatku za odpad, předpokládáme významnou časovou úsporu pro referenty zpracovávající podané formuláře.

Ing. Jan Hošťálek
projektový manažer, Správa informačních technologií města Plzně
(04/2015)

Aplikaci Anonymizace dokumentů mohu doporučit i jako samostatné řešení pro jednoduchý způsob, jak řešit problematiku anonymizace osobních údajů a dalších utajovaných skutečností ve veřejně dostupných dokumentech. Ale teprve plně integrované řešení s AGENDIO a případně dalšími produkty v rámci PROXIO přináší koncovým uživatelům plný komfort.

Tomáš Hilmar
vedoucí odboru informatiky, ÚMČ Praha 3
(04/2015)

EOS nám umožnil bezproblémovou a prakticky bezobslužnou integraci Vzdělávacího portálu do informačního systému úřadu. V tomto ohledu splnila naše očekávání. Její předností je otevřené rozhraní, které umožňuje napojit a řídit další aplikace. Velkou výhodou je už zmíněná obecná vazba do ActiveDirectory včetně možnosti řídit EOSem zařazení uživatelů do skupin podle úrovně přístupových práv. Ano, aplikaci EOS mohu s čistým svědomím doporučit.

Ing. Pavel Bem
odbor vnitřních věcí - správa počítačové sítě, Město Žatec
(09/2014)

Ještě nás čeká hodně práce, než se všechny aplikace a systémy zahrnuté v projektu perfektně vyladí a uživatelé se s nimi sžijí. Nicméně spolupráce se společností Marbes při úpravách a nastaveních EOS funguje dobře a věřím, že výsledné řešení bude přínosem jak pro občany, tak pro pracovníky a manažery úřadu.

Ing. Pavel Rous
vedoucí odboru výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města Kladna
(09/2014)

Je nutné zapomenout na zažité postupy, přesně definovat rozsah činností každého uživatele včetně agendových vazeb na ostatní uživatele a prokázat trpělivost pro doladění celého systému. Následná fáze umožnila uživatelům zmapovat rozsah možností konkrétní agendy a iniciativně ji dotvářet. Profesionálně zvládnutý přístup firmy Marbes dovedl krok po kroku, s ohledem na specifika každého uživatele, implementovat multiagendový systém, jehož konečná podoba se neustále vyvíjí, inovuje a nabízí připojení dalších agend.

Bc. Pavlína Bláhová
vedoucí odboru vnitřní správy, Město Klášterec nad Ohří
(04/2014)

Volební agenda, kterou nám společnost Marbes dodává, doznává z mého pohledu největších změn, a to i za naší účasti v roli iniciační a následně konzultační. Tuto aplikaci lze hodnotit jako přínosnou pro realizaci procesu organizačně technického zajištění voleb. Systém lze doporučit dalším úřadům a asi při tom příliš nezáleží na jejich velikosti.

Bc. Roman Matoušek
vedoucí odboru správních činností, Magistrát města Plzně

(04/2014)

Poimplementační podpora ze strany společnosti Marbes je naprosto bez chyby a z pohledu oddělení IT probíhá zcela ojediněle. Mé kolegy tato činnost nijak nezatěžuje a následná informovanost o proběhlých jednáních či implementacích je naprosto vyčerpávající. Spokojenost MČ Praha 14 vyplývá z bezproblémové funkcionality a okamžité podpory pracovníků Marbes Consulting. Proto při dotazu ostatních městských částí či jiných měst doporučujeme produkt PROXIO/AGENDIO jako naprosto profesionální systém. Zároveň s pracovníky společnosti Marbes neustále diskutujeme nad možnostmi rozšíření funkcionalit systému.

Josef Listík
vedoucí oddělení IT, ÚMČ Praha 14
(10/2013)

Komplexní řešení evidence majetku na úřadě bylo rozhodně náročným procesem, který vyžadoval důkladnou analýzu a sofistikovaný přístup ze strany zhotovitele i objednatele. Projekt Evidence hmotného majetku navázal na předchozí velmi dobrou spolupráci se společností Marbes při realizaci jiných projektů, např. v oblasti evidence smluv a jejich publikování na městský web, evidence objednávek, propojení na Informační systém základních registrů apod. Mezi největší přínosy patří sjednocení evidence majetku města a posílení vzájemné integrace jednotlivých informačních systémů v rámci IT infrastruktury úřadu. Celkově projekt hodnotíme kladně.

Ing. Václav Strouhal
Vedoucí oddělení rozvoje IS na odboru informačních a komunikačních technologií,
Magistrát města České Budějovice
(10/2013)

…řešení PROXIO se zatím dokázalo s těmito změnami a komplikacemi vypořádat a díky podpoře ze strany dodavatele funguje jak napojení na ISZR, tak jeho správa.

Jan Truhlář
správa aplikací, Krajský úřad Středočeského kraje
(04/2013)

V současné době je stav stabilizovaný a velkou výhodou Marbes consulting je, že za dobu spolupráce již zná procesy, požadavky a přání Plzeňského kraje. To v určitých oblastech dělá z Marbes consulting nejen implementátora softwaru, ale také partnera, se kterým je možné diskutovat o nových směrech vývoje a požadavků. Obzvláště chci vyzdvihnout oblast ekonomiky, která poslední dobou zažívá značné změny nejen v legislativě.

Ivo Grüner
náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky,
Krajský úřad Plzeňského kraje
(04/2013)

Společnost Marbes consulting se získáním kompetence Silver Enterprice Resoucre Planning prokázala svou odbornost a zkušenosti v oblasti implementace Microsoft Dynamics NAV. Děkujeme za aktivní spolupráci při tvorbě případových studií v oblasti veřejné správy a přejeme hodně úspěchů.

Katarína Luptáková
TPAM, Microsoft Česká republika
(09/2012)

Přechod na systém PROXIO pro nás byl výhodný jednak ekonomicky, protože licence nám poskytl Magistrát hlavního města Prahy, a jednak technologicky, neboť se jedná o modulární, konfigurovatelný systém spravovaný z jednoho místa jedním poskytovatelem služeb.

Ing. Miroslav Pavliš
vedoucí Odboru informatiky, ÚMČ Praha 1
(09/2012)

AutoCont působí majoritně v komerčním sektoru, jsou pro nás důležité znalosti firmy Marbes z oblasti samospráv, na které se specializuje a jejichž problematiku dobře zná. Společnost Marbes consulting ke naším významným partnerem v dodávkách řešení pro vnitřní integraci úřadu obce s rozšířenou působností…

Vladimír Dvořák
ředitel divize Podnikové aplikace a služby, AutoCont CZ a.s.
(03/2012)

Jde především o velké množství ucelených informací, které máme k dispozici. Líbí se nám možnost vlastních sestav dle požadavků vedení a možnost exportů a importů v provázanosti s našimi dalšími systémy ...

Pavel Kožnárek
IT manager, MAKOVEC a.s.
(03/2012)

Zákazníci

Během naší dlouholeté působnosti na českém trhu jsme úspěšně realizovali nebo se spolupodíleli na mnohých projektech v oblastech veřejné správy a samosprávy a podnikatelské sféře. Níže uvádíme naše spokojené zákazníky ze zmiňovaných oblastí a přidáváme k nahlédnutí několik našich referenčních projektů. Pokud chcete patřit také mezi naše opečovávané a hýčkané klienty, pak jste našli tu správnou společnost – MARBES CONSULTING s.r.o., kontaktujte nás!

 • Města
 • Statutární město České Budějovice
 • Statutární město Hradec Králové
 • Statutární město Chomutov
 • Statutární město Karlovy Vary
 • Statutární město Kladno
 • Statutární město Liberec
 • Statutární město Mladá Boleslav
 • Statutární město Most
 • Statutární město Olomouc
 • Statutární město Plzeň
 • Statutární město Ústí nad Labem
 • Statutární město Zlín
 • Město Boskovice
 • Město Bystřice pod Hostýnem
 • Město Český Krumlov
 • Město Hlinsko
 • Město Hořice
 • Město Cheb
 • Město Jičín
 • Město Klášterec nad Ohří
 • Město Kraslice
 • Město Lipník nad Bečvou
 • Město Litvínov
 • Město Lysá nad Labem
 • Město Neratovice
 • Město Nová Paka
 • Město Odry
 • Město Prostějov
 • Město Příbram
 • Město Rosice
 • Město Sokolov
 • Město Třebíč
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Uničov
 • Město Valašské Meziříčí
 • Město Vlašim
 • Město Vimperk
 • Město Vodňany
 • Město Vyškov
 • Město Žatec
 • Město Žďár nad Sázavou
 • Obec Dolní Břežany
 • Praha
 • Hlavní město Praha
 • Městská část Praha 1
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 6
 • Městská část Praha 8
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11
 • Městská část Praha 14
 • Městská část Praha 15
 • Městská část Praha 17
 • Městská část Praha 19
 • Městská část Praha 20
 • Městská část Praha 21
 • Krajské úřady
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Královehradeckého kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Plzeňského kraje
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Krajský úřad kraje Vysočina
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Ministerstva
 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo kultury
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Komerční subjekty
 • COPY GENERAL
 • Makovec
 • SATT
 • VAHAL
 • Další
 • Česká televize
 • Český rozhlas
 • Fond dalšího vzdělávání
 • Generální ředitelství cel
 • Národní ústav pro vzdělávání
 • Pražská vodohospodářská společnost
 • Státní fond životního prostředí
 • Technická správa komunikací
 • Technologická agentura ČR