Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správa a evidence majetku

PROXIO SEM zajišťuje centrální evidenci nemovitých, i movitých objektů v majetku organizace

Evidence parcel, budov, domů, bytů a nebytových prostor, úseků inženýrských sítí, staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, ale také realizace procesů nakládání s majetkem.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence a správa objektů (parcely, budovy, byty, nebytové prostory, …)
 • evidence všech druhů objektů (nemovitý majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, operativní technická evidence)
 • evidence vlastního, svěřeného i svěřovaného majetku
 • realizace úkonů nakládání s objekty (uzavírání smluv, tvorba protokolů apod.).
 • podpora procesu inventarizace objektů
 • sledování nákladů a výnosů
 • provázanost dat o objektech s GIS
 • provázanost s daty katastru nemovitostí
 • odepisování majetku
 • pasportizace

Výhody

 • možnost využití v rámci organizace, nebo i pro zřizované či příspěvkové organizace
 • kompletní pokrytí procesů správy a evidence majetku
 • kompletní historie záznamu o objektech v čase
 • podpora rozhodovacích procesů a plánování
 • zlepšení přehledu o vlastněných či spravovaných objektech
 • soustředění veškerých informací o objektech v jedné evidenci
 • trvalá aktuálnost evidence díky propojení s ostatními částmi systému (ISZR)
 • snadná a okamžitá dostupnost informací o objektech pro všechny oprávněné uživatele
 • možnost exportu dat do HTML, XLS, TXT, XML a DOC

 

Agenda Správa a evidence majetku řeší procesy nakládání s majetkem, tj. uzavírání nabývacích a pozbývacích smluv, tvorba svěřovacích protokolů, investičních záměrů a promítnutí důsledků těchto procesů do vlastní evidence objektů.