Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Sociální agendy

PROXIO SA podporuje efektivní vyřízení agend v sociální oblasti, v působnosti obecních a krajských úřadů

Soubor správních agend pro práci v oblastech Sociálně právní ochrany dětí, Sociální prevence a pomoci a Sociálních služeb.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence rejstříků v rozsahu směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 (Rejstříky Om + pomocné evidence, Nom, A, P, EV, OP, PPD, JPM)
 • evidence Žádostí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, Žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů a Výchovná opatření (§ 13 zákon č. 359/1999 Sb.)
 • evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, Evidence osob vykonávajících obecně prospěšné práce
 • dále agendy Sociální pohřeb, Opatrovnictví fyzické osoby (včetně peněžního deníku), Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, Stanovení úhrad za stravu a péči, Vydání parkovacích průkazů ZPO

 

Výhody

 • kontrola kompletnosti předkládaných podkladů k řízení
 • okamžitá kontrola stavu všech řízení
 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • integrace se spisovou službou úřadu a DMS
 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
 • pravidelná legislativní údržba

 

Sociální agendy je možné implementovat jako celek nebo pouze vybrané oblasti. Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek zákazníka a přizpůsobena jeho specifickému prostředí.