Czech English

Technická způsobilost vozidla

Technická způsobilost vozidla je specializovaná administrativní agenda komplexního řešení PROXIO, která pokrývá správní řízení vedená obecním úřadem obce s rozšířenou působností a která poskytuje všem uživatelům nástroje pro efektivní vedení těchto řízení.

Charakteristika

Technická způsobilost vozidla slouží především pro centrální evidenci správních řízení vedených dle zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se jedná např. o: Povolení výroby a schválení technické způsobilosti jednotlivého silničního vozidla (§ 29 - § 33 zákon č. 56/2001 Sb.), Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 - § 35 zákon č. 56/2001 Sb.), Povolení přestavby a schválení technické způsobilosti silničního vozidla (§ 74 zákon č. 56/2001 Sb.), Povolení montáže zvláštního výstražného zařízení (§ 24 vyhláška č. 341/2002 Sb.) a další.

Správní řízení je vedeno (evidence jednotlivých datových položek a průběhu řízení vč. výsledných dokumentů) vždy v rámci konkrétního řízení pomocí základních a speciálních záložek, které jsou nakonfigurovány dle charakteru daného typu správního řízení. Mezi základní záložky patří „Subjekt“, „Úkony“, „Podklady“ a „Doplňující údaje“ a mezi speciální záložky patří “Silniční vozidlo”.

Průběh správního řízení je podpořen množinou jednotlivých úkonů. Primárně se vždy nabízí úkony vyplývající ze speciálních právních předpisů, které jsou v případě potřeby doplněny subsidiárně úkony ze správního řádu. Dle konfigurace je možné k jednotlivým úkonům generovat výsledné dokumenty dle předdefinovaných šablon, do kterých se dotahují údaje z daného řízení, příp. ze souvisejících řízení. Výsledné dokumenty jsou následně prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence správních řízení
 • založení nového řízení na základě podané žádosti zaevidované ve spisové službě, příp. založení nového řízení z moci úřední bez prvotní vazby na spisovou službu s následným vytvořením vazby při prvním odeslání dokumentu do spisové služby
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech (identifikační údaje, adresa trvalého pobytu, příp. sídla firmy, adresa pro doručování, evidence ostatních kontaktních údajů – telefon, fax, email, datová schránka, ..., evidence zástupců, příp. evidence společného zástupce)
 • evidence speciálních údajů dle typu případu (informace o vozidle, přestavbě, dovozu, ...)
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů vč. upozornění na uplynutí lhůty
 • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému řízení
 • evidence (ne)doložených podkladů, příp. evidence libovolných příloh k danému řízení
 • vystavování dokumentů na základě zaevidovaných údajů podle předdefinovaných šablon
 • plnohodnotné rozhraní na spisovou službu
 • přímý tisk adresních štítků, příp. obálek
 • možnost vytvoření návazného řízení s možností okopírování údajů z předchozího řízení
 • knihovna textů – připravené fragmenty textů (často se opakující texty), které se jednoduše vkládají do jednotlivých polí
 • možnost přenosu speciálních údajů z úkonu charakteru schůzky do kalendáře uživatele v MS Outlook
 • hlídání existence aktivní datové schránky, příp. doručovací adresy nahlášené na ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
 • centralizovaná evidence subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o subjektech dalšími aplikacemi
 • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání
 • otevřené rozhraní umožňuje snadnou integraci se spisovou službou, DMS
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům řešení snižuje nároky na administraci

Schéma a struktura

Řešení je tvořeno implementací odpovídajících agend aplikace AGENDIO a dalších komponent systému PROXIO : Evidence organizační struktury (EOS) a Evidence subjektů (ESP). Řešení je dále možné rozšířit o implementaci Registru budov (RB) a dále o napojení na další moduly třetích stran : Spisovou službu a DMS.