Czech English

Stanice měření emisí

Stanice měření emisí je jednoduchá specializovaná administrativní agenda komplexního řešení PROXIO, která podporuje činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti výkonu agendy Stanice měření emisí.

Charakteristika

Agenda Stanice měření emisí je nástrojem pro evidenci ve věci provozování stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s přímou oporou v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Agenda zaručuje sjednocení evidencí určených k provozování stanic měření emisí (osvědčení, oprávnění). Nabízí také jednotné vzory dokumentů.

Průběh správního řízení je podpořen množinou jednotlivých úkonů. Primárně se vždy nabízí úkony vyplývající ze speciálních právních předpisů, které jsou v případě potřeby doplněny subsidiárně úkony ze správního řádu. Dle konfigurace je možné k jednotlivým úkonům generovat výsledné dokumenty dle předdefinovaných šablon, do kterých se dotahují údaje z daného řízení, příp. ze souvisejících řízení. Výsledné dokumenty jsou následně prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení.

Agenda Stanice měření emisí výrazně také zjednodušuje pohled manažerů na zpracovávaná data, počty řízení a jejich skutečný procesní průběh.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence řízení v agendě Stanice měření emisí,
 • založení nového řízení na základě podané žádosti zaevidované ve spisové službě, příp. založení nového řízení z moci úřední bez prvotní vazby na spisovou službu s následným vytvořením vazby při prvním odeslání dokumentu do spisové služby,
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech (identifikační údaje, adresa trvalého pobytu, příp. sídla firmy, adresa pro doručování, evidence ostatních kontaktních údajů – telefon, fax, email, datová schránka, ..., evidence zástupců, příp. evidence společného zástupce),
 • evidence speciálních údajů dle typu případu (informace typu SME, místu provozu,podmínkách, ...),
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů vč. upozornění na uplynutí lhůty,
 • evidence (ne)doložených podkladů, příp. evidence libovolných příloh k danému řízení,
 • vystavování dokumentů na základě zaevidovaných údajů podle předdefinovaných šablon,
 • plnohodnotné rozhraní na spisovou službu,
 • přímý tisk adresních štítků, příp. obálek,
 • možnost vytvoření návazného řízení s možností okopírování údajů z předchozího řízení,
 • knihovna textů – připravené fragmenty textů (často se opakující texty), které se jednoduše vkládají do jednotlivých polí,
 • možnost přenosu speciálních údajů z úkonu charakteru schůzky do kalendáře uživatele
  v MS Outlook,
 • hlídání existence aktivní datové schránky, příp. doručovací adresy nahlášené na
  ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby.

Schéma a struktura

Řešení je tvořeno implementací odpovídajících agend aplikace AGENDIO a dalších
komponent systému PROXIO: Evidence organizační struktury (EOS) a Evidence subjektů
(ESP). Řešení je dále možné rozšířit o napojení na další moduly třetích stran: Spisovou
službu a DMS.

Implementace a podpora

Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek
zákazníka a je přizpůsobena jeho specifickému prostředí. Důkladným otestováním
aplikace, kvalitním proškolením uživatelů a podporou provozu ze strany vývojového týmu
je zaručen další bezproblémový provoz aplikace.

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému,
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení,
 • centralizovaná evidence subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data
  o subjektech dalšími aplikacemi, ověřování dat subjektů proti základním registrům,
 • otevřené rozhraní umožňuje snadnou integraci se spisovou službou, DMS,
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení
  data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům,
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
  řešení snižuje nároky na administraci.