Czech English

Silniční hospodářství

Silniční hospodářství je specializovaná agenda komplexního řešení PROXIO, která podporuje činnosti obecních a krajských úřadů vykonávané v oblasti výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací vedených silničními správními úřady.

Charakteristika

Agenda Silniční hospodářství slouží především pro centrální evidenci správních řízení vedených dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále správních řízení vedených dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s přímou podporou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Z pohledu zákona č. 13/1997 Sb. se jedná zejména o správní řízení:

 • Zařazení, změna, vyřazení pozemní komunikace do/z příslušné kategorie,
 • Omezení či úprava veřejného přístupu na účelovou komunikaci,
 • Uzavření prostoru z hlediska pozemní komunikace,
 • Návrh na určení hranice souvislého zastavění,
 • Povolení, úprava, zrušení připojení pozemní komunikace/sousední nemovitosti,
 • Návrh na kácení dřevin na silničních pozemcích,
 • Zřízení věcného břemene k pozemku, Zřízení věcného břemene k nemovitosti,
 • Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace,
 • Dočasné označení místní komunikace dopravním značením,
 • Povolení uzavírky a nařízení objížďky,
 • Povolení, změna, odnětí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,
 • Odstranění věcí a reklamních zařízení umístěných bez povolení na pozemních komunikacích nebo v rozporu s ním,
 • Povolení umístění/ odstranění pevné překážky,
 • Povolení, změna, odnětí povolení zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu,
 • Odstranění reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu,
 • Povolení provedení stavby nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu,
 • Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace,
 • Povolení zřízení/ zrušení úrovňového křížení pozemní komunikace s dráhou,
 • Střet zájmů,
 • Stanovisko dotčeného orgánu,,
 • Státní dozor.

Z pohledu zákona č. 361/2000 Sb. se jedná se především:

 • Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informaci na pozemních komunikacích,
 • Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 • Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školení mládeže přes pozemní komunikaci.

Správní řízení je vedeno vždy v rámci konkrétního řízení. Způsob evidence jednotlivých řízení je obdobný, dle specifika řízení jsou do případu doplňovány nezbytné položky k evidenci. Průběh správního řízení je podpořen množinou jednotlivých úkonů. Primárně se vždy nabízí úkony vyplývající ze speciálních právních předpisů, které jsou v případě potřeby doplněny subsidiárně úkony ze správního řádu. Dle konfigurace je možné k jednotlivým úkonům generovat výsledné dokumenty dle předdefinovaných šablon, do kterých se dotahují údaje z daného řízení, příp. ze souvisejících řízení. Výsledné dokumenty jsou následně prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení.

Agenda Silniční hospodářství také výrazně zjednodušuje pohled manažerů na zpracovávaná data, počty řízení a jejich skutečný procesní průběh.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence řízení v agendě Silniční hospodářství,
 • založení nového řízení na základě podané žádosti zaevidované ve spisové službě, příp. založení nového řízení z moci úřední bez prvotní vazby na spisovou službu s následným vytvořením vazby při prvním odeslání dokumentu do spisové služby, 
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech (identifikační údaje, adresa trvalého pobytu, příp. sídla firmy, adresa pro doručování, evidence ostatních kontaktních údajů – telefon, fax, email, datová schránka, ..., evidence zástupců, příp. evidence společného zástupce),
 • evidence speciálních údajů dle typu případu (informace o zvláštním užívání komunikace, uzavírce, objížďce, …),
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů vč. upozornění na uplynutí lhůty,
 • evidence (ne)doložených podkladů, příp. evidence libovolných příloh k danému řízení,
 • vystavování dokumentů na základě zaevidovaných údajů podle předdefinovaných šablon,
 • plnohodnotné rozhraní na spisovou službu,
 • přímý tisk adresních štítků, příp. obálek,
 • možnost vytvoření návazného řízení s možností okopírování údajů z předchozího řízení,
 • knihovna textů – připravené fragmenty textů (často se opakující texty), které se jednoduše vkládají do jednotlivých polí,
 • možnost přenosu speciálních údajů z úkonu charakteru schůzky do kalendáře uživatele v MS Outlook,
 • hlídání existence aktivní datové schránky, příp. doručovací adresy nahlášené na ohlašovně úřadu při
  odesílání dokumentů do spisové služby

Schéma a struktura

Řešení je tvořeno implementací odpovídajících agend aplikace AGENDIO a dalších komponent systému PROXIO: Evidence organizační struktury (EOS) a Evidence subjektů (ESP). Řešení je dále možné rozšířit o napojení na další moduly třetích stran: Spisovou službu a DMS.

Implementace a podpora

Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek zákazníka a je přizpůsobena jeho specifickému prostředí. Důkladným otestováním aplikace, kvalitním proškolením uživatelů a podporou provozu ze strany vývojového týmu je zaručen další bezproblémový provoz aplikace.

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému,
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení,
 • centralizovaná evidence subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o subjektech dalšími aplikacemi, ověřování dat subjektů proti základním registrům,
 • otevřené rozhraní umožňuje snadnou integraci se spisovou službou, DMS,
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům,
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům řešení snižuje nároky na administraci.