Czech English

Památky

proxio - Památky je softwarové řešení pro evidenci, správu a prezentaci památkově chráněných objektů. Využívá nejmodernějších informačních technologií a je schopné komunikovat s ostatními informačními systémy veřejné správy prostřednictvím standardních rozhraní.

Charakteristika

proxio - Památky je samostatně implementovatelnou součástí informačního systému proxio. Je určeno pro organizace spravující historicky cenný majetek a má 3 základní části:

Metodika sběru a katalogizace dat o historicky cenných objektech a jejich inventáři

Jde o vytipování, vyhledání a pořízení dat o památkově chráněných objektech. Součástí je i konsolidace či pořízení multimediálních dat.

Databáze údajů o památkově chráněných objektech tvořená specificky rozšířeným systémem Evidence objektů (ENO) - operativní evidencí provázanou s GIS systémem.

Objekt je zde chápán jako základní jednotka samostatné nemovité památky spojené s určitým pozemkem. Objekty mohou být samostatné, ale mohou se také vyskytovat v historicky i stavebně seskupených celcích - památkových areálech. Areál není jen prostý seznam seskupených objektů, má svůj popis a strukturu informací stejnou jako samotný objekt. Může mít i vlastní časovou osu i architektonické zvláštnosti jako celek.

V databázi jsou vedle základních údajů o objektu i data multimediální povahy (fotogalerie, panoramatické pohledy, 3D modely, video, zvukové záznamy) i další informace jako časová osa (dějiny objektu, evropské události, osobnosti), ikonografie objektů, popis architektury (exteriér, plány), sochařská a malířská výzdoba, technická a historická dokumentace (pasport, prameny a literatura, archiv).

Tato část obsahuje všechny nástroje k administrativně-správním úkonům (stavební řízení, rekonstrukce, novostavby v historickém prostředí, granty na obnovu památek, investice a developerská činnost …), ale i ke studijním účelům (architektonický popis, stavební a architektonické prvky, výzdoba, pasporty, stopy historie, stopy významných osobností, písemnosti, literární prameny…).

Prezentační vrstva umožňuje zobrazovat ve webovém prostoru libovolná data uložená v datovém zázemí.

Tato část řešení prezentuje uživateli (úředník, památkář, správce, student, turista …) všechny informace svázané s daným objektem a může nabídnout řadu navazujících služeb (turistické trasy, ubytovací kapacity, kulturní akce ... s vazbou na památkově chráněné objekty).

Prezentační vrstva je modulární a umí se přizpůsobovat změnám požadavků na prezentovanou strukturu informací. Nabízí sadu vyhledávacích filtrů a velmi přívětivé intuitivní ovládací nástroje. Dodržení webových standardů zajišťuje maximální možnou kompatibilitu při zobrazování na různých prohlížečích i platformách (Windows, MAC OS, Linux).

Schéma a struktura

Řešení proxio - Památky je postaveno na implementaci Evidence objektů (dále jen ENO), doplněného o prezentační vrstvu napsanou v jazyce JAVA, začlenitelnou do stávajícího nebo zcela nově navrženého portálu města/kraje.

 

Implementace a podpora

Při implementaci hraje klíčovou roli první fáze projektu: analýza dat o historicky cenných objektech a jejich inventáři. Tuto část zajišťuje specializovaný architektonický atelier APRIS Praha. Implementace dále standardně zahrnuje instalaci a nastavení ENO, realizaci prezentační vrstvy, testování, import definovaného segmentu dat a podporu zkušebního provozu systému. Součástí je i školení uživatelů a správců aplikace.

Výhody

  • Řešení založené na odborné metodice sběru dat.
  • Centralizovaná evidence všech informací o památkách.
  • Přístup a nástroje pro vyhledání informací pro široký okruh uživatelů (architekti, historici, úředníci, památkáři, turisté, studenti, …).
  • Snadná aktualizace a doplňování dat.
  • Využití pro územní plánování, obnovu památkově chráněných území, projektování objektů v historickém prostředí, investice a developerská činnost.
  • Digitální pasport objektů (interaktivní text, multimedia, obrazová a filmová dokumentace, virtuální 3D zobrazení objektů).
  • Možnost využití dat ISKN a UIR-ADR.
  • Interaktivní mapa, vazba na GIS.