Czech English

Drážní správní úřad

Drážní správní úřad je jednoduchá specializovaná administrativní agenda komplexního řešení PROXIO, která podporuje činnosti obecních a krajských úřadů vykonávané v působnosti drážního správního úřadu.

Charakteristika

Agenda Drážní správní úřad je nástrojem pro evidenci ve věcech drah tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních drah dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, s přímou oporou v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Agenda zaručuje sjednocení evidencí určených ke správním řízením o dráhách. Nabízí také jednotné vzory dokumentů.

Průběh správního řízení je podpořen množinou jednotlivých úkonů. Primárně se vždy nabízí úkony vyplývající ze speciálních právních předpisů, které jsou v případě potřeby doplněny subsidiárně úkony ze správního řádu. Dle konfigurace je možné k jednotlivým úkonům generovat výsledné dokumenty dle předdefinovaných šablon, do kterých se dotahují údaje z daného řízení, příp. ze souvisejících řízení. Výsledné dokumenty jsou následně prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení.

Agenda Dráha výrazně také zjednodušuje pohled manažerů na zpracovávaná data, počty řízení a jejich skutečný procesní průběh.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech řízení drážního správního úřadu,
 • založení nového řízení na základě podané žádosti zaevidované ve spisové službě, příp. založení nového řízení z moci úřední bez prvotní vazby na spisovou službu s následným vytvořením vazby při prvním odeslání dokumentu do spisové služby,
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech (identifikační údaje, adresa trvalého pobytu, příp. sídla firmy, adresa pro doručování, evidence ostatních kontaktních údajů – telefon, fax, email, datová schránka, ..., evidence zástupců, příp. evidence společného zástupce),
 • evidence speciálních údajů dle typu případu (označení dráhy, druh dopravy, seznam zastávek ,..),
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů vč. upozornění na uplynutí lhůty,
 • evidence (ne)doložených podkladů, příp. evidence libovolných příloh k danému řízení,
 • vystavování dokumentů na základě zaevidovaných údajů podle předdefinovaných šablon,
 • plnohodnotné rozhraní na spisovou službu,
 • přímý tisk adresních štítků, příp. obálek,
 • možnost vytvoření návazného řízení s možností okopírování údajů z předchozího řízení, 
 • knihovna textů – připravené fragmenty textů (často se opakující texty), které se
  jednoduše vkládají do jednotlivých polí,
 • možnost přenosu speciálních údajů z úkonu charakteru schůzky do kalendáře uživatele
  v MS Outlook,
 • hlídání existence aktivní datové schránky, příp. doručovací adresy nahlášené na
  ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby.

Schéma a struktura

Řešení je tvořeno implementací odpovídajících agend aplikace AGENDIO a dalších komponent systému PROXIO: Evidence organizační struktury (EOS) a Evidence subjektů (ESP). Řešení je dále možné rozšířit o napojení na další moduly třetích stran: Spisovou službu a DMS.

Implementace a podpora

Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek zákazníka a je přizpůsobena jeho specifickému prostředí. Důkladným otestováním aplikace, kvalitním proškolením uživatelů a podporou provozu ze strany vývojového týmu je zaručen další bezproblémový provoz aplikace.

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému,
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení,
 • centralizovaná evidence subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o subjektech dalšími aplikacemi,
 • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání,
 • otevřené rozhraní umožňuje snadnou integraci se spisovou službou, DMS,
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení
  data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům,
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
  řešení snižuje nároky na administraci.