Czech English

Centrální evidence smluv

Úloha „Centrální evidence smluv“ je součástí systému AGENDIO a je určena pro vedení evidence všech smluv, které jsou uzavírány mezi organizací a partnery a je plně integrována s ostatními moduly systému proxio.

Charakteristika

Centrální evidence smluv (CES) tvoří velmi významnou část komplexního informačního systému organizace a je koncipována tak, aby splnila tyto základní požadavky:

 • centrálně pořizovat, evidovat a udržovat historii smluv a smluvních vztahů,
 • vytvářet vazbu na ekonomický systém,
 • komunikovat s ostatními částmi IS organizace,
 • tisknout dokumenty a sestavy.

CES v pojetí řešení proxio znamená evidenci smluv v jednotlivých stádiích přípravy, tedy nejen smlouvy již uzavřené, ale i „smlouvy“ v přípravě či smlouvy ukončené (již neúčinné).

Přehled hlavních funkcí

 • Možnost evidence již připravovaného návrhu smlouvy
 • Automatické přidělování čísel smluv
 • Oboustranná integrace s ekonomickým SW
 • Jednoduchá evidence dodatků ke smlouvě
 • Integrace se systémem evidující majetek
 • Tisk dokumentů a sestav
 • Integrace se spisovou službou
 • Evidence vazeb mezi jednotlivými smluvními kauzami
 • Možnost vyhledávání dle libovolných kritérií

Výhody

 • Centrální evidence všech smluv v rámci organizace
 • Jednoduché zakládání smluv a jejich dodatků
 • Evidence již připravovaného návrhu smlouvy
 • Provázanost s ekonomickými systémy (evidence finančního plnění smlouvy)
 • Provázanost s databází movitých a nemovitých objektů
 • Centrální evidence smluvních partnerů
 • Rychlé a jednoduché vyhledávání
 • Možnost vytváření a exportování přehledů smluv
 • Tisk dokumentů
 • Provázanost se spisovou službou

Schéma a struktura

Centrální evidence smluv je součástí systému AGENDIO. Z tohoto začlenění vyplývají také vazby na okolní systémy:

 • Evidence subjektů (ESP) – centrální zdroj partnerů pro všechny evidované smlouvy v CES.
 • Evidence objektů (ENO) – centrální evidence movitých a nemovitých objektů. Bude využívána především ve smlouvách realizovaných odbory, jež nakládají s majetkem.
 • Registr budov (RB) – centrální zdroj adres.
 • Evidence organizační struktury (EOS) – zajišťuje efektivní správu a nastavení přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů.

Implementace a podpora

Implementace aplikace CES je provedena v rámci implementace systému AGENDIO. Kvalitním proškolením uživatelů a správce systému, důkladným otestováním aplikace, podporou provozu ze strany konzultačního a vývojového týmu je zaručen její další bezproblémový provoz.