Czech English

KOMPETIO

Kompetenční centrum

KOMPETIO je komplexní řešení pro správu organizační struktury, uživatelů, jejich přístupových oprávnění do informačního systému úřadu. Spravuje agendy a agendové role, přiřazuje tyto agendy jednotlivým uživatelům pro přístup do Informačního systému základních registrů (ISZR).

Umožňuje načtení agend z RPP (registr práv a povinností), evidenci certifikátů, principy SSO (single sign-on) a mnohé další funkce. 

Charakteristika

KOMPETIO kromě správy organizační struktury, pracovníků zařazených v této organizační struktuře, jejich přístupových práv do evidovaných aplikací nabízí další možnosti. Především se jedná o řízení přístupu do ISZR. Jednotlivým oprávněným uživatelům jsou přiřazeny agendy a agendové role, pod kterými přistupují do ISZR. V každé agendě či agendové roli lze přiřadit patřičná oprávnění do jednotlivých aplikací provozovaných v rámci úřadu. Zjednoduší a zpřehlední se tak správa oprávnění uživatelům.

Pomocí KOMPETIO si vytvoříte nejen  „lokální registr práv a povinností“ , ale vznikne ucelená evidence uživatelů a jim přidělených agend a činnostních rolí pro komunikaci s ISZR.

Přehled funkcí kompetečního centra

 • evidence agend a agendových rolí základních registrů
 • hromadné nastavení  agend a agendových rolí skupinám uživatelů
 • možnost svázání agend a agendových rolí s oprávněními do jednotlivých aplikací
 • načtení agend a agendových rolí z RPP (registr práv a povinností)
 • synchronizace s LDAP (Open LDAP)
 • podpora jednotné identity při využití AD či LDAP
 • možnost využití principu SSO (single sign-on) - jednou autentizovaný uživatel má garantovaný přístup k aplikacím bez nutnosti opětovného ověřování
 • export organizační struktury
 • export oprávnění
 • historie - zobrazení stavu dat k určitému časovému okamžiku
 • evidence certifikátů (serverové, osobní)
 • organigramy (grafické zobrazení organizační struktury)
 • nové typy atributů - vnitřní atribut,  jednohodnotový SQL atribut
 • přehled a viditelnost aplikací v Loaderu (zděděné aplikace)
 • e-mailové notifikace o průběhu procesů na pozadí.  

Další rozšíření

 • autentizace NTLM2 (pro OS Windows)
 • work-flow pro přidělování agend, agendových rolí a oprávnění
 • možnost řízení více organizací
 • fulltextové vyhledávání.

Implementace a podpora

Po důkladné analýze technických a organizačních podmínek a konzultacích s pracovníky IT oddělení organizace je zpracována koncepce nasazení kompetenčního centra v prostředí organizace. Následně je provedena instalace a nastavení celého systému. Vyškolení jsou administrátoři organizace určení ke správě systému a ve spolupráci s nimi probíhá testování v rámci testovacího provozu a následně uvedení do produktivního provozu.

Schéma struktura

Výhody

Kompetenční centrum zajišťuje centrální správu uživatelů. V praxi šetří kompetenční centrum administrátorovi čas tím, že administrátor nemusí zjišťovat nové uživatele systému a zavádět tyto uživatele do různých systémů.

Ve většině případů vyřeší kompetenční centrum i synchronizaci s okolními systémy. Nejčastěji prováděné synchronizace jsou prováděny s personálním systémem a se systémem Active Directory (případně LDAP). Administrátor se tak může věnovat pouze svojí práci, tedy konfigurování nových aplikací a nastavování práv uživatelů včetně přístupu do centrálních systémů (ISZR). Administrátor je tak oproštěn od zbytečné administrativy.

Významným usnadněním práce administrátora je využití aplikace Loader, prostřednictvím které mohou jednotliví oprávnění uživatelé spouštět aplikace, na které jim administrátor přidělil oprávnění.