Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Komunikace s ISZR

PROXIO XR zajišťuje informačnímu systému úřadu vazbu na základní registry (ROB, ROS, RUIAN, RPP), ověřuje oprávněnost komunikace uživatele s ISZR a eviduje tuto komunikaci

Centrální přístupový bod k ISZR pro subsystémy IS úřadu včetně správy působnosti vykonávání agend úřadu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • správa působnosti úřadu z pohledu vykonávaných agend
 • správa rolí úředních osob
 • řízení přístupu uživatelů k základním registrům prostřednictvím přidělených agend a rolí
 • přidělování agend a rolí pracovníkům úřadu s nastavitelným schvalovacím procesem
 • provázání agend a rolí s oprávněními k provozovaným aplikacím
 • komunikační bod s ISZR
 • logování přístupu k základním registrům včetně vyhledávání v logu přístupu
 • lokální verze základního registru RUIAN

 

Výhody

 • jednoduchá instalace a okamžité použití
 • intuitivní ovládání
 • bezpečné a vyzkoušené řešení
 • ověření údajů v základních registrech i ve zjednodušené verzi - HLEDÁČEK
 • kontrola oprávnění uživatelů a logování veškeré komunikace

 

Aplikace Komunikace s ISZR je řešení otevřené a nezávislé na agendových informačních systémech využívaných na konkrétním úřadu. PROXIO XR se snadno a jednoduše ovládá včetně využití Hledáčku v prostředí webového prohlížeče, který ověřuje údaje v základních registrech.

 

Rozsah řešení

Řešení proxio XR je koncipováno jako centrální místo pro komunikaci orgánu veřejné moci (OVM) se základními registry s podporou přímé komunikace uživatelů a zprostředkováním komunikace agendovým informačním systémům. Řešení je otevřené pro využití s libovolnými agendami a agendovými informačními systémy a není podmíněno využitím agend systému proxio. Řešení je ovšem rutinně využíváno i pro připojení agend systému proxio k základním registrům.

Řešení je nezávislé na způsobu registrace agendových informačních systémů OVM a lze jej využít jak v případě, kdy je informační systém registrován jako jeden AIS tak v případě, kdy je registrováno více samostatných AIS.

Řešení je v souladu se zákonnými ustanovení, zejména s ustanoveními zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech a zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů.

proxio XR podporuje procesy vyžadované zákonem č. 111/2009 Sb. a/nebo plynoucí z podmínek připojení k systému základních registrů:

 • zprostředkování připojení agendových informačních systémů k základním registrům (proxy pro připojení),
 • přímý přístup uživatelů k referenčním údajům základních registrů prostřednictvím prohlížečky (Hledáček) pro všechny agendy OVM, zejména pro agendy bez aplikační podpory nebo pro agendy vykonávané s podporou aplikací, které nejsou se základními registry integrovány,
 • správu působnosti orgánu veřejné moci prostřednictvím agend a činnostních rolí,
 • správu přidělení agend a činnostních rolí pracovníkům, zaznamenání a sledování historie tohoto přidělení a s podporu schvalovacích procesů,
 • řízení a ověření přístupu uživatelů k základním registrům prostřednictvím ověřování přidělených agend a činnostních rolí,
 • zaznamenání přístupu k údajům základních registrů (logování) a správa těchto záznamů včetně výpisu,
 • lokální uložení a aktualizaci údajů RUIAN pro hromadné zpracování dat a jako lokální zdroj adres (náhrada UIR-ADR),
 • reklamace nesprávných či zpochybněných referenčních údajů základních registrů,
 • uložení a správu organizační struktury úřadu až do úrovně pracovních pozic a pracovníků,
 • uložení a správu údajů subjektů včetně průběžné či vynucené aktualizace ze základních registrů pro agendy bez aplikační podpory nebo pro agendy vykonávané s podporou aplikací, které nebudou integrovány.

Hledáček – úvodní obrazovka a obrazovka ověření obyvatele v ROB dle jména, příjmení a data narození.

 

Přínosy řešení

Přínosy řešení proxio XR plynou zejména z jeho koncepce založené na centralizaci, technického řešení a rozsahu řešení:

 • centrální správa působnosti orgánu veřejné moci a podpora procesu registrace působnosti v agendě (nová registrace i změna) včetně sběru informací o počtu oprávněných úředních osob (úvazků) v jednotlivých činnostních rolích,
 • centrální přidělení agend a činnostních rolí oprávněným úředním osobám s historií tohoto přidělení a podporu schvalovacích procesů umožňující pro schvalování využít i workflow systém zákazníka,
 • zajištění ověření přidělené činnostní role uživatele pro přístup k základním registrům a případné zamezení přístupu z Hledáčku i agendových informačních systémů přináší transparentní chování a zabezpečení pro celý informační systém OVM z jednoho místa,
 • logování přístupu k údajům základních registrů a správa tohoto přístupu na jednom místě pro Hledáček i agendové informační systémy,
 • zajištění přístupu k údajům základních registrů pro všechny oprávněné osoby bez nutnosti správy těchto osob a certifikátů v JIP,
 • efektivnější ověření údajů základních registrů díky využití lokálně uložených dat RUIAN a využití těchto dat jako náhrady za UIR-ADR s možností omezit rozsah ukládaných dat (např. vyloučení parcel) a snížit tak nárok na diskový prostor,
 • možnost provázat přidělení agend a činnostních rolí uživatelům s aplikačními oprávněními a zjednodušit tak správu agendových informačních systémů,
 • možnost vedení číselníku subjektů pro agendy bez aplikační podpory umožňující automatické aktualizace (zpracování notifikací) a snižující nároky na ruční pře‑ověřování,
 • vazba na Active Directory (AD) a OpenLDAP,
 • nezávislost na platformě (Windows, Linux, …) a využití tenkého klienta v prostředí webového prohlížeče bez nutnosti jakékoli instalace na klientských stanicích,
 • škálovatelné řešení s možností nasazení jen části řešení a postupným budováním řešení vedoucí k úsporám či rozložení financování,
 • rozšiřitelnost řešení směrem k plnohodnotnému IDM za zvýhodněných podmínek. 

Stručný popis řešení

Řešení proxio XR je modulární, škálovatelné a umožňuje různé varianty nasazení, od prostého připojení se zajištěním ověření agend a činnostních rolí uživatele a logování až po ucelenou variantu zahrnující navíc podporu subjektů v agendách a správu lokální kopie dat RUIAN.

 Logická struktura řešení proxio XR

 

Základem řešení je modul XZR, který

 • zprostředkovává komunikaci mezi agendovými informačními systémy a základními registry prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR),
 • loguje tuto komunikaci,
 • zprostředkovává přímé ověření údajů základních registrů bez nutnosti využití jiného agendového informačního systému nebo CzechPOINT,
 • ověřuje oprávnění uživatelů k agendám a činnostním rolím oproti jejich přidělení v EOS.

XZR poskytuje na svém vnitřním rozhraní jednak vybrané služby ISZR (API-ISZR) a jednak další specifické služby (API SPEC) obsahující rozšířenou logiku proti standardním službám ISZR. Rozhraní API-ISZR poskytuje služby definičně zcela shodné s eGON službami ISZR a lze tedy velmi jednoduše, a to i dodatečně, připojit systém, který má zvládnutu komunikaci se základními registry.

API-SPEC reprezentuje speciálně upravené služby (např. z důvodu optimalizace) a v jeho rámci lze poskytnou i na míru vytvořené rozhraní (funkčně i technologicky) pro aplikaci, která není schopna využít služeb ISZR.

Hledáček je prohlížečkou referenčních údajů základních registrů. Jde o jednoduchého klienta v prostředí webového prohlížeče, který umožňuje ruční ověření údajů v základních registrech a zápis reklamace údajů základních registrů. Určena je zejména pro agendy bez aplikační podpory či pro agendy, které jsou vykonávané s podporu aplikací, jež nebudou integrovány se základními registry.

EOS plní v řešení úlohu správy působnosti orgánu veřejné moci a správy oprávnění přístupu k základním registrům prostřednictvím agend a činnostních rolí. Informace o agendách a činnostních rolích mohou být v EOS spravovány ručně nebo synchronizovány z RPP.

EOS podporuje zaznamenání a správu organizační struktury organizace až do úrovně pracovních pozic a pracovníků a proti této organizační struktuře probíhá přidělování agend a činnostních rolí. Jednotlivé agendy a činnostní role lze přiřazovat na jednotlivé pracovní pozice, ze kterých se propadají na pracovníka do této pozice zařazeného, či přímo na pracovníky.

V XRN jsou lokálně uložena a průběžně aktualizována data RUIAN a přístup k nim je možný prostřednictvím aplikačního rozhraní, které podporuje synchronní komunikaci. Lokální uložení dat umožňuje jejich využití pro zefektivnění využití služeb ISZR, hromadné operace (např. hromadné ověření dat) a jako lokální zdroj adres (náhrada UIR-ADR).

ESP obsahuje číselník subjektů v jednotlivých agendách včetně zaznamenání AIFO fyzických osob pro agendy, které jsou provozovány bez aplikační podpory, či s podporou aplikací, které nebudou integrovány se základními registry. Umožňuje evidovat údaje subjektů těchto agend a zajišťuje jejich aktualizaci ze základních registrů. Při zpracování dat je pak možné využít tyto aktualizované údaje či vynutit aktualizaci bez nutnosti opakovaného ručního ověřování (např. s využitím Hledáčku). Údaje subjektů (osob) a AIFO zpracovává a poskytuje ESP naprosto striktně oddělené po jednotlivých agendách - data jsou tak součástí příslušných agend.