Czech English
LOADING
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.Fotka_pro_MC_webgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.rozklikavaci_rozpocetgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.ZRgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.90528517gk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MS_Partner_Silver_ERP_400x300gk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MPgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.DPLgk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.55321610gk-is-31.jpg

 • Identitní systém
 • Rozklikávací rozpočet
 • PROXIO XR
 • PROXIO
 • Microsoft Dynamics NAV
 • POLIXIS
 • DPL
 • HelpDesk

Identitní systém

Řešení PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému včetně autentizace a autorizace. Spravuje informace o identitách, o agendových a činnostních rolích a udržuje data organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků.

Rozklikávací rozpočet

Moderní a otevřený úřad musí umět prezentovat data o stavu rozpočtu a jeho čerpání v jednoduché formě srozumitelné i laické veřejnosti.

PROXIO XR

Řešení PROXIO XR je koncipováno jako centrální místo, jehož prostřednictvím komunikují jednotlivé komponenty (aplikace, systémy) informačního systému OVM se základními registry.

PROXIO

Unikátní řešení informačního systému veřejné správy. Funkcionalita proxio je řešena prostřednictvím specializovaných modulů, které lze vhodně seskupit pro řešení všech potřeb klienta. Proxio znamená ucelený přístup a koncepční rozvoj ISVS.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft® Dynamics NAV zajišťuje efektivní způsob modernizace a zvýšení produktivity vašeho úřadu nebo společnosti. Microsoft Dynamics NAV je plně integrovaným řešením ekonomického systému pro podporu vaší organizaci.

POLIXIS

Řešení POLIXIS představuje komplexní informační systém pro efektivní řízení klíčových procesů a zvýšení úrovně služeb městské policie s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu včetně vazby na informační systém daného úřadu.

DPL

Deník PipeLine je informační systém určený pro společnosti, které chtějí aktivně a efektivně řídit své lidské zdroje a finance. Svými funkcemi dokáže plně vyhovět potřebám managementu společnosti, který chce mít přehled nad svými zaměstnanci.

HelpDesk

Systém HelpDesk je nástrojem pro vnitřní správu organizace. Umožňuje rychlou a efektivní reakci na uživatelské žádosti. Slouží pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů nebo schvalovacích požadavků.

DPL

Moderní sofistikovaný informační systém určený k aktivnímu a efektivnímu řízení obchodu, podpůrných procesů či lidských zdrojů. Poskytuje softwarovou podporu managementu, který potřebuje komplexní přehled o stavu a výhledech své společnosti.

Hlavní výhody použití systému

Společnost, která se rozhodne pro použití systému DPL, dá svým pracovníkům, na všech úrovních řízení, do rukou nástroj, který se stane zdrojem všech potřebných informací o společnosti, jejích pravidlech a výsledcích či plánech. Zároveň jim umožní výrazně zefektivnit každodenní práci a ušetřit čas na administrativních činnostech.

Klíčové funkcionality systému

 • přesné vedení obchodních plánů s možností kalkulace dopadů na zdroje,
 • vedení kompletní dokumentace jednotlivých obchodních případů od zahájení jednání až po ukončení realizace,
 • sledování výkonnosti a hodnocení zaměstnanců podle vybraných ukazatelů,
 • komplexní správa elektronických dokumentů,
 • vedení organizační struktury spojená s řízením přístupových oprávnění do používaných systémů,
 • finanční řízení a hodnocení jednotlivých obchodních případů,
 • kalkulace zatížení zdrojů podle obchodních výhledů i rozpracovaných zakázek,
 • sledování cash-flow na základě rozpracovaných zakázek, podpora činností back office,
 • kontrola nad vlastními zdroji,
 • podpora systému kvality ve smyslu ISO 9001/2000 a řízení bezpečnosti informací ve společnosti ve smyslu ISO 27001.

Hlavní přínosy využití DPL spočívají především ve:

 • snadném vytvoření a prezentaci informací o skutečnostech, které jsou pro řízení firmy klíčové (ekonomika zakázek, náklady, vytížení atd.),
 • vytváření spolehlivých prognóz, rozpočtů a sledování úrovně plnění plánu, plánování cash flow a vytvoření věrného obrazu o „chodu obchodu“ společnosti,
 • centralizaci klíčových informací, která zjednodušuje vzájemnou zastupitelnost a eliminuje riziko ztráty informací při fluktuaci pracovníků,
 • vytvoření znalostní a dokumentační báze pro každodenní činnosti (vzory nabídek, jednotné formuláře, popisy produktů a služeb),
 • stanovení jednotné metodiky pro výkon konkrétních procesů (vedení obchodních případů, vedení evidencí apod.),
 • zkvalitnění vnitropodnikové komunikace.

Další přínosy

 • vzájemná provázanost použitých modulů, která eliminuje nutnost zadávání duplicitních údajů v porovnání s použitím samostatných aplikací,
 • možnost propojení s dalšími požívanými systémy a SW,
 • jednoduchost a intuitivnost ovládání,
 • plná parametrizovatelnost,
 • otevřenost systému, možný další rozvoj a individuální úpravy,
 • export dat (XLS, XML, Doc, HTML, txt).

TECHNOLOGIE

DB systém: MS SQL, MS Express
SW: Windows 32/64 bit, Windows XP a novější
Aplikační server: TomCat, JAVA
Architektura: Třívrstvá (DB Server/Aplikační server/klient)

FORMA PROVOZU

V rámci zakoupení licence má zákazník nárok na neomezený počet konkurenčních uživatelů (multilicence).

 • Vlastní HW
 • Hosting IS
 • Pronájem IS

Používané moduly

Back office

 • Personální oblast
  • Evidence pracovníků
  • Školení interní a externí (plán, evidence, kompletní dokumentace)
  • Pracovní zařazení, pozice, funkce
  • Kvalifikace včetně klasifikace
 • Příprava podkladů pro mzdy
  • Evidence docházky včetně sestav pro ÚP
  • Evidence a plán dovolené (viditelné pro celou organizaci)
  • Odměny (projektové i mimoprojektové)
  • Cestovní příkazy
 • Podpora interních procesů
  • Rezervace objektů (auta, místnosti, HW)
  • Půjčovna (knihy, HW apod.)
  • Kniha odeslané/došlé pošty
 • Vozidla
  • Tvorba knihy jízd
  • Plánování jízd (sharing vozidel)
  • Události a upozornění (výměna pneu, nehody, STK, smlouvy apod.)
 • Management
  • Výpočet utilizace pracovníků
  • Sledování nákladů lidí a vozidel

Controlling

 • Finanční plánování projektů (FPP)
 • Podpora projektového řízení (kompletní projektový cyklus)
 • Plánování, rezervace a optimalizace kapacit
 • On-line sledování bilance projektů
 • Komplexní výkazy Projektový reporting (Reportování průběhu projektů)
 • Vykazování odpracovaného času na projektech

Finanční řízení

 • Sledování cashflow
  • Projektová data - interní/externí náklady, výnosy
  • Obchodní výhled
 • Příprava a sledování fakturačních milníků z projektů
 • Finanční plánování projektů
 • On-line informace o změnách fakturací (posuny v čase, změny částek)
 • Sledování utilizace pracovníků
 • Sledování nákladů/výnosů po organizačních jednotkách
 • Upozornění, grafy, statistiky

Obchodní výhledy

 • Evidence obchodních příležitostí
 • Obchodní plán
 • Předpověď obchodu a CashFlow
 • Podpora pro sledování a hodnocení práce obchodníků
 • Evidence nabídek
 • Evidence objednávek (prodejní, nákupní)
 • Evidence smluv (prodejní, nákupní, partnerské)

Obchodní evidence (CRM)

 • Centrální evidence partnerů vč. osob
 • Zápisy z jednání s partnery/zákazníky vč. úkolů
 • Podpora Event marketingu
 • Podpora Direct mailingu
 • Příprava kampaní

Správa dokumentů (DMS)

 • Správa elektronických dokumentů
 • Centralizace, dostupnost, bezpečnost
 • Verzování a historizace dokumentů
 • Podpora týmové práce na dokumentu
 • Libovolné množství přiložených souborů
 • Třídění dokumentů do složek dle typů a metadat

IDM

 • Evidence organizační struktury
 • Zařazení zaměstnanců do organizačních rolí
 • Nastavení a řízení přístupových práv
 • Synchronizace s personálním systém
 • Synchronizace do Active Directory, včetně zařazení do NT skupin
SLUŽBY SPOJENÉ S REALIZACÍ PROJEKTU

Velký důraz klade společnost Marbes consulting na důkladné poznání potřeb každého jednotlivého obchodního partnera. Tento přístup spolu s mnohaletými zkušenostmi v řešené problematice nám umožňuje navrhnout a realizovat komplexní řešení informačních systémů tak, aby se zákazníci mohli zcela soustředit na vlastní činnost a nerušeně tak plnili své strategické cíle.


Vstupní analýza
Předtím, než doporučíme konkrétní rozsah využití modulů DPL,provedeme vstupní analýzu, která pomůže identifikovat veškerépřínosy, umožní zaměřit se na nejakutnější potřeby zákazníka a v neposlední řadě definuje předpokládaný rozsah projektu.

Procesní analýzy a studie proveditelnosti
Na základě zmonitorovaných a popsaných procesů ve Vaší společnosti zpracujeme studii proveditelnosti, která je klíčem k úspěšnému nasazení nového informačního systému. Těmito kroky předcházíte jakýmkoli potížím v implementační fázi IS.

Implementace systému
V průběhu implementace je provedena instalace systému, zaškolení pracovníků a správců aplikace, typové nastavení a import dat z jiných systémů zákazníka.

Zpracování řídící dokumentace
Pokud bude implementace systému mít dopad na nastavení procesů organizace, pomůžeme se zpracováním souvisejících řídících dokumentů.

Podpora
Podpora neodmyslitelně navazuje na standardní implementační projekt. Poskytuje se zpravidla po spuštění informačního systému do produktivního prostředí. Součástí této služby je Maintenance (poskytování upgrade, update a legislativní servis), HelpLine (komunikační linka), Řešení reklamací i nereklamačních požadavků s garancí termínů a Poimplementační podpora (pravidelná profylaxe, implementace nových verzí produktu, poskytování konzultací, školení, metodická podpora apod.).