Czech English
LOADING
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.Fotka_pro_MC_webgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.rozklikavaci_rozpocetgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.ZRgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.90528517gk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MS_Partner_Silver_ERP_400x300gk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MPgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.DPLgk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.55321610gk-is-31.jpg

 • Identitní systém
 • Rozklikávací rozpočet
 • PROXIO XR
 • PROXIO
 • Microsoft Dynamics NAV
 • POLIXIS
 • DPL
 • HelpDesk

Identitní systém

Řešení PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému včetně autentizace a autorizace. Spravuje informace o identitách, o agendových a činnostních rolích a udržuje data organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků.

Rozklikávací rozpočet

Moderní a otevřený úřad musí umět prezentovat data o stavu rozpočtu a jeho čerpání v jednoduché formě srozumitelné i laické veřejnosti.

PROXIO XR

Řešení PROXIO XR je koncipováno jako centrální místo, jehož prostřednictvím komunikují jednotlivé komponenty (aplikace, systémy) informačního systému OVM se základními registry.

PROXIO

Unikátní řešení informačního systému veřejné správy. Funkcionalita proxio je řešena prostřednictvím specializovaných modulů, které lze vhodně seskupit pro řešení všech potřeb klienta. Proxio znamená ucelený přístup a koncepční rozvoj ISVS.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft® Dynamics NAV zajišťuje efektivní způsob modernizace a zvýšení produktivity vašeho úřadu nebo společnosti. Microsoft Dynamics NAV je plně integrovaným řešením ekonomického systému pro podporu vaší organizaci.

POLIXIS

Řešení POLIXIS představuje komplexní informační systém pro efektivní řízení klíčových procesů a zvýšení úrovně služeb městské policie s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu včetně vazby na informační systém daného úřadu.

DPL

Deník PipeLine je informační systém určený pro společnosti, které chtějí aktivně a efektivně řídit své lidské zdroje a finance. Svými funkcemi dokáže plně vyhovět potřebám managementu společnosti, který chce mít přehled nad svými zaměstnanci.

HelpDesk

Systém HelpDesk je nástrojem pro vnitřní správu organizace. Umožňuje rychlou a efektivní reakci na uživatelské žádosti. Slouží pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů nebo schvalovacích požadavků.

Ekonomický systém

Organizace veřejné správy si osvojují nové efektivní metody řízení a hledají nástroje, které jim pomohou vyřešit rozpor mezi vzrůstajícím očekáváním veřejnosti, zvyšujícími se náklady a omezenými rozpočtovými zdroji. Systém Microsoft Dynamics NAV přináší městům, krajským úřadům a dalším rozpočtovým organizacím státní správy a samosprávy nové možnosti finančního řízení a postupy využívané dosud jen v komerční sféře.

Charakteristika

Jádrem Integrovaného ekonomického systému proxio je systém Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision), pokrývající oblast účetnictví, banky, pokladny, knihy přijatých a odeslaných faktur, majetku a skladové evidence. Tento základní stavební kámen je doplněn pro příslušné specifické oblasti moduly Rozpočet & Výkaznictví, Majetek a Personalistika & Mzdy.
Rozpočet je založen na akcích rozpočtu a poskytuje uživateli komfortní nástroje k sestavení rozpočtu organizace, k jeho úpravám prostřednictvím rozpočtových změn a opatření, ukládání verzí rozpočtu a v neposlední řadě i ke sledování čerpání a disponibility rozpočtu.
Úloha Výkaznictví umožňuje vytvářet jak interní výkazy, tak výkazy FIN 2 –12 M (výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) odesílané Ministerstvu financí ČR. Doplňkovými vlastnostmi modulu jsou nástroje pro zobrazení účetní uzávěrky, sestavy kontrolních vazeb rozpočtu a modul pro komunikaci s CSUIS.


Důležitou vlastností řešení je úzká integrace všech komponent, díky které může ekonomický systém přímo komunikovat s multiagendovým systémem Agendio. Úředník spravující polatky a pohledávky má např. stále k dispozici aktuální informace o saldu partnera, stavu plnění platebního kalendáře, plnění závazků plynoucích ze smlouvy, nástroje pro efektivní vymáhání pohledávek a mnoho dalších.
Modul WorkFlow umožňuje realizovat elektronické schvalování dokladů a dokumentů a to včetně možnosti změny rozpočtové skladby v průběhu schvalovacího procesu. Disponuje uživatelskými nástroji pro konfiguraci a změnu vlastního schvalovacího procesu.
V celém systému je možné ve spolupráci s Evidencí organizační struktury (EOS) přidělovat diferencovaná přístupová práva k záznamům v závislosti na personální struktuře, tzn. každý uživatel má přesně definováno, které záznamy může prohlížet, měnit a zapisovat.

Přehled hlavních funkcí

 • Finanční účetnictví (hlavní kniha, dimenze - analytické členění účtů, pokladna, banka, sestavy, účetní schémata a analýzy dle dimenzí).
 • Prodej & Pohledávky (odběratelé, prodejní faktury vč. zálohových a transakcí zadávaných v systému AGENDIO, prodejní dobropisy, odběratelské saldokonto).
 • Nákup & Závazky (dodavatelé, nákupní faktury vč. zálohových, nákupní dobropisy, dodavatelské saldokonto).
 • Zásoby (sklady, skladové položky, příjem, výdej a převod, inventury).
 • Majetek (karty majetku, účetní a daňové odpisy, pohyby majetku).
 • Rozpočet & Výkaznictví:
  • Registr akcí - plánování rozpočtu se zohledněním priorit,
  • Sestavování rozpočtu - sestavování, schvalování, správa a verzování rozpočtu,
  • Rozpočtové změny – zakládání požadavků, schvalování a úprava verze rozpočtu,
  • Rozpočtové výkaznictví – tvorba interních výkazů organizace, přehledy skutečného a předpokládaného čerpání rozpočtu a jejich porovnávání se schváleným a upraveným rozpočtem, Výkaz Fin 2-12 M,
  • Historie pořízených rozpočtů,
  • Pořízení rozpočtů jako střednědobé a dlouhodobé plány,
  • Přenesení rozpočtu do ekonomického systému,
  • Přehledy a sestavy nad jednotlivými verzemi rozpočtu, zobrazení účetní uzávěrky a sestavy kontrolních vazeb rozpočtu. (Rozvaha, Výsledovka, Příloha, Dluhová služba ...).

Výhody

 • Moderní produkt - Microsoft Dynamics NAV je otevřený, široce parametrizovatelný, flexibilní ERP systém, plně lokalizovaný do českého prostředí.
 • Bezpečná investice do IS - stabilní zázemí společnosti Microsoft (řešení NAV má celosvětově přes 45 000 zákazníků, v ČR a na Slovensku více jak 800 zákazníků a cca 60 certifikovaných partnerů).
 • Jednoduchá práce s aplikací - vzhled a ovládání podobné Microsoft Office.
 • Úplný dohled nad plněním rozpočtu – rozpočet s vazbami na skutečné projekty a akce, sestavování rozpočtu na logické akce, detailní rozpočet.
 • Možnost sestavovat rozpočty „shora“ i „zdola“, provádět rozpočtové změny, varianty a díky zaznamenávané historii dohledat čas a původce provedených změn.
 • Modul Výkaznictví umožňuje vytvářet nejen výkazy FIN 2 –12 M odesílané Ministerstvu financí ČR, ale i interní výkazy a zobrazovat účetní uzávěrky a sestavy kontrolních vazeb rozpočtu včetně komunikace s CSUIS.
 • Široké možnosti přizpůsobení zákazníkovi – definování uživatelských polí, individuální menu.

Schéma a struktura

Řešení je tvořeno implementací systému Microsoft Dynamics NAV doplněného o moduly Rozpočet & Výkaznictví a Personalistika & Mzdy. Řízení přístupových práv je realizováno prostřednictvím komponenty EOS. Ekonomický systém může být dále propojen se systémem Agendio, evidencí objektů (ENO) a Evidencí subjektů (ESP).

Implementace a podpora

Implementace probíhá podle cílového konceptu, který se zpracovává jako první fáze realizace projektu. Po instalaci a nastavení parametrů testovacího systému probíhá obvykle testovací provoz se zaškolením uživatelů a správců systému, který je ukončen integračním testem. Následuje příprava produktivního systému včetně importu dat a otevřených položek. Po spuštění systému do produktivního provozu jsou standardně poskytovány služby údržby a poimplementační podpory včetně HelpLine.